İnsan Kaynakları Uzmanlık

Sertifika Programı

Eğitimin Amacı:

Bildiğiniz gibi bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı işletmeleri işgücü yapısını ve insan kaynağını, ülkelerinin ve bölgelerinin dar özellikleri, iç pazarın denetlenebilir koşulları ile sınırlanmamakta; ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi hedeflemektedirler. Piyasayla rekabette, önemli koşullardan birisinin ürün kalitesi, diğerinin ise hizmet kalitesi olduğunu göz önünde bulundurursak her iki boyutunda, başarılı bir şekilde tüketiciyle buluşması tamamen işini iyi yapan bir kadroyla mümkündür. Bu da ancak “doğru insanın doğru işe yerleşmesi” ve “iş tatminlerinin sağlanması” ile mümkündür. Gerçekten de rakipler arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu, kaliteli üretim, hizmet ve bu kaliteyi sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Bu anlayışta da kurumlarda çok önemli görev üst yönetime ve iyi işleyen insan kaynakları departmanlarına düşmektedir.

İşte bu noktada, “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı” ile amaçlanan; işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini, oryantasyonu, yönetimi, verimliliği, eğitimi, kariyer planlaması, performans değerlemesi ve ücret yönetimi, İş Hukuku gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında, bu alana gönül vermiş insan kaynakları çalışanlarına, şirket yöneticilerine ve yine bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bilimsel bir altyapıyla, örnek uygulamaları birleştirerek iş dünyasıyla da iş birliği içerisinde uzmanlar yetiştirmektir.

 

Programımız eğitimcileri özellikle akademik dünyanın insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel çalışmalarıyla çok yakından tanınan isimleridir. Ve tüm modüller İnsan Kaynakları yüksek lisans programlarının bilimsel temeliyle hazırlanmaktadır. Uygulamalarla ve örneklerle zenginleştirilmiştir.

 

Hedef Kitle:

Şirket sahipleri, yöneticileri, yönetici adayları

Şirketlerin insan kaynakları birimlerinde çalışanlar

Personelcilikten insan kaynaklarına geçiş yapmak isteyenler

İnsan kaynaklarına ilgi duyan bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkes

 

Eğitim Süresi

100 Saat

 

Sertifika Koşulları:

Yüzde 80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Sınav vaka uygulaması şeklindedir.

 

Eğitim İçeriği:

I.İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

Değişen Yönetim Anlayışı

Yönetici ve Lider Olarak Başarı Neye Bağlı?

İnsan Kaynakları Yönetimi

Temel İKY Fonksiyonları

İKY ve Yetki Türleri

İKY İşlevinin Niteliği

İK Yöneticisinin Kurmay İşlevleri

Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?

Yöneticiler İK Konusunda Bilgili Olurlarsa

Yöneticilerin İK Konusunda Başarılı Olmaları İçin Yeni Rolleri

İKY’i Etkileyen Güncel Gelişmeler

Dünyada ve Türkiye de İKY

İKY‘nin Stratejik Niteliği

İKY’de Esneklik Uygulamaları

İK Departmanın Küçülmesi

İnanç ve Varsayımlar

Yöneticilerin Rolü

İKY’de Kritik Alanlar

Vaka Örnek Olay İKY Modeli(Storey, 2001)

 

II.İK Yönetimine Stratejik Bakış ve Fonksiyonlar Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi ve İK

Personel Yönetimi – İK Yönetimi Karşılaştırılması

Stratejik İK Yönetimi ve Klasik PY Arasındaki Farklılık

Stratejik Görevler Üstlenmiş İK Yönetimi Anlayışı

Müşteri Tatmini - Çalışan Tatmini ve İş İlişkisi

Çalışan Davranışının Oluşumu

İK’nın Yaygın Sorun Alanları

Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarına Etkisi

İK Yönetimin Etkinliği

İK Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

İş Analizi

Seçme Yerleştirme

Kadro Azaltma

Performans Değerlendirme

Eğitim Ve Gelişme

Kariyer Yönetimi

Ödüllendirme

 

III.Performans Yönetimi

Performans Değerlendirme

İK Yönetiminde Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel ve Çevresel Faktörler

Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki Genel Sorunlar

Performans Değerlendirmenin Amaçları

Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları

Performans Yönetim Sistemi

PYS’nin Temel Unsurları

Performans Değerlendirme Yöntemleri

Değerlendirme Hataları

Değerlendirmede Kullanılan Faktörler

Yetkinlik Kavramı ve Yetkinlikler

Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi

Yetkinlik Modelinin Yararları

Yetkinliklere Dayalı İş Analizi

Hedef Nedir? Türleri

Hedef Değerlendirmeleri

Örnek Çalışma – Performans Yönetimi

 

IV.Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?

Kariyer Motivasyonunun Değerleri

Kariyer Esnekliği

Kariyer Anlayışı

Kariyer Kimliği

Geleneksel Kariyer Anlayışı

Çok Yönlü Kariyer Anlayışı

Kariyer Gelişimi ve Evreleri

Yaşam Evresi Modelleri

Organizasyon Temelli Modeller

Yönelimsel Model

Kariyer Aşamaları

Örnek Çalışma: Kariyer Planlama

 

V.Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ücret

Ödül

Ücret Bileşenleri

Ödül - Ücret Bileşenleri

Ücret Kavramları

Asgari Ücret

Ücret Yönetimi

Stratejik Ücret Yönetimi

Ücretlemenin Önemi

Ücret Tatmini – Motivasyon ve Performans

Ücret Yönetiminde Amaç

Ücretleme – Rekabet Avantajı

Ücret Yönetimi – İKY İşlevleri Etkileşimi

Ücret Yönetimi Sistemi

Temel Süreç ve Faaliyetler

Ücret Politikaları

Stratejiler – Ücretleme

Stratejik Ücret Politika ve Kararları

Ücret Politikaları

Ücret Yapıları

Ücret Sistemleri

Piyasa Ücret Araştırmaları

Biçimsel / Sistemli Araştırmanın Aşamaları

Ücret Araştırması

Piyasayı Tanımlama

Araştırmanın Tasarımı ve Uygulanması

Veri Toplama Yöntemleri

Ücret Araştırmasında Kullanılan Ana Terimler

Matematiksel / İstatistiksel Ölçüler

Verilerin Analizi / Değerlendirme

Piyasaya Göre Ücret Politikaları

Uygulama: Ücret Yönetimi - Çalışması

 

VI.Mülakat Teknikleri

Eleman Seçme

Eleman Çekme, Seçme Süreci, Yerleştirme

Mülakat Teknikleri

Mülakat Türleri

Yetkinlik Türleri

Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler

İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları

Mülakat Aşamaları

Mülakatta Sorulan Soru Tipleri

Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulama

Vaka 2. Yetkinlik Bazlı Mülakat

Örnek Mülakat Uygulaması

 

VII.Eğitim ve Geliştirme

Eğitimin Tanımı ve Önemi

Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları

Öğrenme

Eğitimin Amaçları

Eğitimde İzlenen İlkeler

Eğitim Politikaları

Eğitim Planlaması

Organizasyon Analizi

İş Analizi

Eğitimde Kişi – Performans Analizi

Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması

Eğitim Programının Kapsamı

Eğitim Yönetimin Seçimi

Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde İzlenecek Yollar

Eğitim Yöntemleri

Eğiticinin Eğitimi

Örnek Uygulama

 

VIII.Yönetim Ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim Fonksiyonları

Yönetim Anlayışları

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

Klasik Yönetim Düşüncesi

Bürokrasi Yaklaşımı

Sistem Yaklaşımı

Durumsallık Yaklaşımı

Toplam Kalite Yönetimi

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İşletme Fonksiyonları

Liderlik ve Liderlik Türleri

Motivasyon

Çatışma

Koordinasyon

Kontrol

Vaka: Liderlik Çalışması

 

IX.Davranışsal Yönetim

A.Kurum Kültürü

Kültürün İşletmeler Açısından Önemi

Kültürün Yönetim Alanında Önem Kazanmasının Nedenleri

İşletmelerde Kültürün Önem Kazanmasına Yol Açan Ekonomik, Sosyal, Teknik Değişimler

Kurum Kültürü

Kuvvetli ve Zayıf Kültür Ayrımı

Örgüt Kültürünü Öğrenme ve Geliştirme

Örgüt Kültürünü Yaşatma ve Öğrenme

Örgütsel Kültürün Elemanlar

 

B.Kurumsal Liderlik

Yönetici Kimdir?

Lider Kimdir?

Davranışsal Yaklaşım

Durumsal Yaklaşım

Liderlik Modelleri

Olgunluk Kavramı

Liderlik Tarzları

Modern Liderlik Yaklaşımları

 

C.Motivasyon

Temel Örgütsel Davranış

İş Motivasyonu - Temel İş Boyutları

Motivasyonu Arttırmak İçin İşlerin Yeniden Tasarımı

Motivasyonda Özendirici Araçlar

Yöneticiler İçin Öneriler

 

D.İletişim ve Çatışma Yönetimi

İletişim Şekilleri

İletişim Süreçleri

Kendini Tanıma Penceresi

İki Kişinin İletişimi

İletişimi Engelleyici Tutumlar

Etkin İletişime Engeller

Örgütsel İletişim

Çatışma Düzeyi

Çatışmaya Taraf Olanlar

Çatışmaya Neden Olan Faktörler

Çatışma Yönetimi Stratejileri

Örnek Uygulama ve Vaka Çözümü

 

X.Entelektüel Sermaye Ve Uluslar Arası İky

Eski ve Yeni Ekonomi Gelenekleri

Değer Kavramı ve Değer Esaslı Yönetim

Yeni Ekonomide Bir Şirketin Değeri

En Yüksek Piyasa Değerine Sahip ABD Firmaları

Piyasa Değerini Yükselten Faktörler

Günümüzde Değer Yaratan Temel Unsur: Entellektüel Sermaye

Entelektüel Varlık

Entelektüel Sermaye Unsurları

Bilgi Ekonomisi ve Entelektüel Sermaye Kavramı

İnsan Sermaye

İnsan Sermayesinin Bileşenleri

Yapısal Sermaye

Müşteri Sermaye

Uluslar Arası İşletmeciliğin Önemi ve Kapsamı

Çokuluslu İşletme

Uluslar Arası İşletmeciliğin Tanımlanması ve Terminolojisi

İşgücü ve İK Planlaması

Yönetici Kaynakları

Yeni Ekonomi Örneği / Uygulama, Vaka: Microsoft

 

XI.Personel ve Bordrolama İşlemleri

Özlük İşlemlerine Genel Bakış

Ücret Hakkında Genel Bilgiler

Ücret Bordrosu

Özlük Hakkı ve Özlük İşlemleri

Sözleşme Türleri

Personel Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler

İşveren Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler

Personel Sicil Dosyası

İşten Ayrılan Personel İle İlgili İşlemler

Personel Kayıtları

Ücret ve Oranları

Bordro Hazırlanırken Bilinmesi Gereken Parametreler

Sigorta ve Vergi Matrahı İle İlgili Diğer Bilgiler

Tazminat Hesaplamaları

Sigorta Çeşitleri ve Kapsamları

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Örnek Uygulama: Bordro Çalışması

 

XII.Kurumsal Organizasyon Oluşturma ve Örnek Çalışma

Şirketlerin Hedefi

Şirketler İçin Başarının Tanımı

Şirketler Neden Kurumsallaşmalıdır

Kurumsal Kimlik Oluşturma

Kurumsallaşmanın Önündeki Engeller

Kurumsallaşamamanın İşletmeye Verdiği Zararlar

Kurumsallaşmanın Ögeleri

Kurumsallaşma Sürecinde İnsan Kaynakları Departmanının Rolü

Yönetsel Açıdan Kurumsallaşma

Örgütsel Değişimin Yönetimi Süreci

Swot Analizi

Misyon - Vizyon

Hedefler

Bütçe

Vaka Çalışması – Örnek Şirket Kurulumu

 

XIII.Uygulamalı Güncel İş Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve Kapsamı

İş Sözleşmesi ve Türleri

İşin Düzenlenmesi

İşçinin Borç ve Yükümlülükleri

İşverenin Borç ve Yükümlülükleri

İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

İş Güvencesi

İş Yasasında Ücret

İş Yaşamında Fazla Çalışma

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Yasasında Cezai Hükümler

İş Yasasında Kaynaklanan Tazminatlar(Kıdem-İhbar Ve Diğerleri)

Toplu İş Sözleşmeleri

Sendikal Oluşumlar

Yabancıların Çalışma İzinleri

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna yansımaları

İş Hukukunda İbra Müessesesi

İş Hukukunda Rekabet Yasağı

İş Yaşamında Güncel Bir Sorun; Mobbing

Yaşanan Sorunlar- Güncel Mahkeme Ve Yargıtay Kararları Örnek Uygulamalar

 

XIV.Seminer Konukları ( 2 Oturum Yapılacaktır)

XV.Sınav ( Vaka Çalışması ve Test Şeklindedir)

​​