Dış Ticaret Yöneticileri İçin Gümrük Kıymeti ve

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

İthalat ve ihracat operasyonları gerçekleştiren işletmelerin dış ticaret veya muhasebe departmanlarında çalışan yöneticiler ve şirketlerin ithalat veya ihracat işlemlerine konu olan ürünleri için gümrük idarelerine gümrük beyanında bulunmakla görevli gümrük müşavirlerinin/gümrük müşavir yardımcılarının eşyanın gümrük kıymetinin nasıl tespit edildiğini kavramaları, gümrük mevzuatımızda “Kıymet” ile ilgili hükümlerin açıklanması ile gümrük kıymetine hangi unsurların dahil edilip, hangi unsurların dahil edilmeyeceğini tespit ve analiz etme becerisinin sağlanması.

 

Eğitmen

Gümrük Müfettişi Fatih Uzun

 

Eğitim Süresi

2 Gün /12 Saat

 

Eğitimin İçeriği

Gümrük Kıymeti Kavramı

İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti Tanımı

İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti Önemi

İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Fonksiyonları

GATT’ın (Gümrük Tarifeleri ve Ticareti Genel Anlaşması’nın ) VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Uluslararası Kıymeti Sözleşmesi

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Kıymetine İlişkin Hükümleri

Gümrük Kıymeti Hesaplama Yöntemleri

Satış Bedeli Yöntemi

Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

İndirgeme Yöntemi

Hesaplanmış Yöntem

Son Yöntem

Gümrük Kıymetine Dahil Edilmesi Gereken Unsurlar

Satın Alma Komisyoları Dışındaki Komisyonlar

Navlun ve Sigorta Giderleri

Ölü Navlun Kavramı ve Gümrük Kıymeti Karşısındaki Durumu

Royalti ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymeti Karşısındaki Durumu

İthal Eşyası İçin Ödenen Kapların ve Ambalajların Maliyeti

İthalattan Sonra İhracatçıya Yapılan Kar Transferleri

İthalattan Sonra İthal Eşyası ile ilgili Oluşan Fiyat Farkları

İthal Eşyası ile ilgili İhracatçı Tarafından Düzenlenen Debit Note’ları (Borç Notu)

İthal Eşyası ile İlgili İhracatçıya Sağlanan Malzeme, Aksam ve Faydalar

Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Unsurlar

Satın Alma Komisyonları

Satın Alma Komisyonlarının Gümrük Kıymetine Dahil Edilmemesinin Şartları

İthal Eşyası ile ilgili Türkiye’de yapılan İç Nakliye ve Sigorta Giderleri

İthal Eşyasının Çoğaltılması İçin Yapılan Giderler

İthal Eşyası İçin Ödenen Yurtiçi ve Yurtdışı Demuraj Giderlerinin Gümrük Kıymeti Karşısındaki Durumu

İthal Eşyası ile ilgili İhracatçı tarafından Düzenlenen Credit Note’ları (Alacak Notları)

İthal Eşyasının Finansmanı İçin Ödenen Faiz Giderleri

İstisnai Kıymetle Gümrük Beyan

İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanı Nedir?

İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanında Bulunmanın Şartları

İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanında Bulunulacak Mal Grupları ve Eşyalar

İstisnai Kıymetle Gümrük Kıymeti Beyanında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

İstisnai Kıymetle Gümrük Beyanına İlişkin Tamamlayıcı Beyanlar

İthalatta Gümrük Kıymetinin Yanlış Beyan Edilmesinin Sonuçları

İthalatta Gümrük Kıymetinin Hatalı Beyan Edildiği Durumlar

Gümrük Kıymetinin Eksik veya Fazla Beyan Edilmesinin Hukuki Sonuçları

Gümrük Kıymetinin Eksik Beyanında İşletmelerin Karşılaşacağı Gümrük Para Cezaları

Gümrük Kıymetinin Fazla Beyanının Firmalar Açısından Doğurduğu Haklar

Gümrük Mevzuatında Gümrük Kıymeti ile ilgili Cezai Hükümler

Gümrük Kıymetinin Hesaplanması ile İlgili Örnek Olay (Case Study) Çalışmaları

Royalti ve Lisans Ücretleri ile İlgili Olay Çalışması

Yükleme Limanı Demuraj Ücreti ile İlgili Olay Çalışması

Doğrudan Satış Yöntemini Kullanan Firmalar İçin Gümrük Kıymeti Beyanı ile İlgili Vaka Analizi

İthal Eşyasının Satışından Elde Edilen Hasılanın Bir Kısmının Satıcıya Gönderilmesine İlişkin Örnek Olay Analizi

Çok uluslu şirketlerin satın alma komisyonu ödemeleri durumu ile ilgili Case Study

Gümrük Kıymeti ile İlgili Diğer Tüm Hususlar

Gümrük Rejimleri ile İlgili Temel Kavramlar

Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kavramı

Şartlı Muafiyete Konu Gümrük Rejimleri

4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki Gümrük Rejimleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Serbest Dolaşıma Giriş Kavramı

Serbest Dolaşıma Girişin Şartları

Serbest Dolaşıma Girişte Uygulanan Ticaret Politikası Önlemleri

Serbest Dolaşıma Girişte Ödenen Vergi ve Mali Yükler

Nihai Kullanım ve Başvuru

Nihai Kullanımın Şartları

Serbest Dolaşımdaki Eşyanın Bu Statüsünü Kaybetmesine Neden Olan Durumlar

Transit Rejimi

Transit Rejimi Kavramı

Transit Rejimi Kapsamında Yapılabilecek Taşımalar

Transit Rejiminde Uygulanan Teminat Türleri

Transit Rejiminde Teminat Aranmayacak Haller

Transit Rejiminde Gümrük İşlemleri

Transit Rejimine Konu Olan Eşyanın Telefe veya Kaybı

Transit Rejiminin İbra Edilmesi

Transit Rejiminin İhlal Edilmiş Sayılacağı Haller ve Cezaları

Gümrük Antrepo Rejimi

Gümrük Antreposu Kavramı ve Türleri

Gümrük Antrepo Rejiminin Firmalara Sağladığı Yararlar

Gümrük Antreposu İşleticisi ve Kullanıcısı

Antrepo Stok Kayıtları

Firmaların antrepodaki eşyaya uygulayabilecekleri işlemler

Antrepodaki Eşyanın Devri

Antrepoda yapılan masrafların gümrük kıymeti karşısındaki durumu

Gümrük Antreposu Açma ve İşletme İzni

Gümrük Antrepo Rejiminin İhlal Edilmiş Sayılacağı Haller ve Cezalar

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde işleme rejimi kavramı

Dahilde İşleme Rejiminin Firmalara Sağladığı Mali Avantajlar

Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi

Firmaların dahilde işleme rejiminde dikkat edecği noktalar

Dahilde İşleme İzin Belgesi Başvurusu

Döviz Kullanım Oranı ve Süre

Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi

Şartlı Muafiyet ve Geri Ödeme Sistemleri

Eşdeğer Eşya Kullanımı ve Ömceden İhracat

Dahilde İşleme Rejiminin İhlal Edilmiş sayılacağı durumlar ve cezalar

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kavramı

Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminde Gümrük Yükümlülüğü

Rejime Giriş Beyanı

İznin Geçerlilik Süresi ve Süre Uzatımı

Verimlilik Oranının Hesaplanması ve Rejimin İbrası

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin ihlal edilmiş sayılacağı haller ve cezalar

Geçici İthalat Rejimi

Geçici İthalat Rejimi Kavramı

Geçici İthalat Rejiminin Firmalara Sağladığı Mali Avantajlar

Geçici İthalat Rejiminde Tam veya Kısmi Muafiyet

ATA Karnesi

Geçici İthalat İzni ve Teminat

Geçici İthalat Rejiminde Gümrük Yükümlülüğü

Geçici İthalatta Süre

Geçici İthal Edilen Eşyanın Kesin İthali

Geçici İthalat Rejiminin İbrası

Geçici İthalat Rejiminin İhlal Edilmiş Sayılacağı Haller ve Cezalar

Hariçte İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi Kavramı

Hariçte İşleme İzni

Standart Değişim Sistemi ve İkame Ürün

Hariçte İşleme Rejiminde Vergilerin Hesaplanması

Hariçte İşleme Rejiminde Süre

Tamiratın Bedel Karşılığında Yapılması

Tamiratın Sözleşme Yükümlülüğü Kapsamında Yapılması

Hariçte İşlemede Üçgen Trafik

Hariçte İşleme Rejiminde Önceden İthalat

İhracat Rejimi

Fiili İhracat Kavramı

İhracat Türleri

İhracat Beyannamesi Yerine Kullanılan Belgeler

Avrupa Birliği Ülkelerine Yapılan İhracatlarda Kullanılan Belgeler

Bedelsiz İhracat

Offset Uygulaması

Özel Takas Uygulaması

Antrepolardaki İhracat Eşyası

İhracatta Uygulanan Devlet Yardımları

Serbest Bölgelere Yapılan İhracatların Hukuki Durumu

İhracat İşlemlerinde Firmalara Sağlanan Vergi Avantajları

İhracat İşlemlerinden Alınan Vergiler