Personel Yönetimi ve

Bordro Eğitimi

Eğitimin Amacı

İnsan Kaynakları departmanlarının Personel ve Özlük biriminde çalışanlar, bu konuda uzmanlaşmak isteyenler ve bu alanda çalışmak isteyen kişilere bu konuda gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır

 

Eğitmen

İbrahim SARIYAR

 

Hedef Kitle

Şirket sahipleri, yöneticileri, yönetici adayları

Şirketlerin insan kaynakları birimlerinde çalışanlar

Personelcilikten insan kaynaklarına geçiş yapmak isteyenler

İnsan kaynaklarına ilgi duyan bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkes

 

Eğitim Süresi

12 Saat ( 2 gün )

 

Program İçeriği

Personel Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Fonksiyonları,

Personel Yönetiminin amaç ve işlevleri,

Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları,

İnsan Kaynakları fonksiyonlarının özlük işlerinde kullanımı ve uygulamaları,

 

Personel Yönetiminde İş Hukuku Uygulamaları

Yasalar ile ilgili temel kavramlar,

İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanması,

İşyeri devri, eski ve yeni işveren sorumlulukları,

Personel yönetiminde kullanılan formlar ve özellikleri,

İnsan Kaynakları Yönetmelikleri, oryantasyon ve organizasyon görev tanımlarının faydaları,

Disiplin Yönetmeliği ve uyarı cezası verilmesi ve işten çıkarmanın sonuçları,

İş Yasalarına göre etkin dokümantasyon yazışma ve formlar,

İş Davalarını kazanılması için yapılması gereken çalışmalar,

Deneme ve değerlendirme süreçleri ve önemi,

Çalışma koşullarında değişiklik, görev, unvan ve ücret değişikliği,

İş sözleşmelerinin sona erme şekilleri,

Sözleşmenin sona erdirilme usulleri ve yasal sonuçları,

Belirli süreli sözleşmenin süre bitiminden önce feshi ve yasal sonuçları,

Yazılı savunma alma, uyarı verme, işten çıkarma süreci ve hak düşürücü süreler,

Geçerli Nedenle Fesih ve İşten çıkarmada Performans Yönetimi Sisteminin sürece etkisi,

Hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilir ve sonuçları nelerdir,

İhbar süreleri ve ihbar öneli kullanmama ve bedelini ödememenin sonuçları,

İş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri,

Alt İşveren (Taşeron) ücretleri, kıdem tazminatı ödemesinde asıl işveren sorumluluğu,

İşe iadelerde uygulanması gereken kararlar, prosedürleri, ücret tahakkukları nasıl yapılır,

 

Ücret ve Bordro Uygulamaları

Kıdem, ihbar tazminatı hesabına giren ödemeler ve kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama uygulamaları,

Ücret çeşitleri, özlük işlerinde kullanım ve ücretlerin ödenmesi

Ücretten indirim yapılamayacak haller ve ücret azaltmanın sonuçları,

Çalışma süreleri, fazla çalışma, fazla süreli çalışma kavramları ve hesaplama örnekleri,

Yıllık izin hak etme, izin ve izin ücreti hesaplama,

Sigorta primine tabi kazançlar,

Gelir vergisine tabi kazançlar,

Ücret ve ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,

Yasal olarak Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler,

Ücret bordrosunda GV kesinti oranları, SGK Prim matrahı hesaplanması,

SGK prim taban ve tavan uygulaması, çalışma şekillerine göre uygulanacak prim oranları,

Gelir vergisi matrahı ve Kümülatif vergi matrahı kavramları,

Devreden SGK Matrahının Sigorta prime tabi tutulması uygulamaları,

Ücret bordro, çıkış bordrosu ve mesai bordrosu hesaplanması,

Ücret bordrosunda yapılması gereken istisna ve indirimler,

Bordro parametreleri ve ücret, fazla mesai, ek ödemeler örnek bordro uygulamaları,

% 5 İşveren hazine yardımı indirim şartları ve hazine yardımının geri alınması,

Asgari geçim indirimi uygulamaları ve bordroda gösterilmesi,

Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin durumu,

İşe iade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ve vergi ödemesi,

Bordro Hesaplama Uygulamaları,

 

 

 

 

​​